Datu apstrādes apjoms, nolūks un pamats

Mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus – vārds, uzvārds, kontaktinformācija ( e-pasta adrese, telefona numurs)

Mēs apstrādājam jūsu datus, lai sniegtu jums kā personai, kas interesējas par mūsu produktiem, vispusīgu un aktuālu informāciju par mūsu kompānijas darbību, tās produktiem un citām mārketinga aktivitātēm. Mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu; jums ir tiesības brīvi izlemt, vai saņemt no mums informāciju un mūsu pakalpojumus.

Mājaslapā tiek izmantots Facebook pixel, lai varētu atkārtoti jums rādīt jums interesējošu saturu par mūsu kompānijas darbībām sociālajos tīklos.

Datu uzglabāšana

Mēs jūsu datus apstrādājam tik ilgi, kamēr jūs vēlaties saņemt no mums pakalpojumus. Jums ir tiesības rakstīt uz e-pastu [email protected], lai jūsu iesniegtā informācija tiktu dzēsta.

Datu nodošana maksājumu apstrādei

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos jūsu dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm un citām kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses sakarā ar prasībām, kas iesniegtas pret mums.

Datu drošība

Personas dati tiek glabāti drošos tīmekļa serveros, izmantojot visus pieejamos saprātīgos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātos pret nesankcionētu piekļuvi.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par saviem datiem, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošos datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies laika gaitā. Regulā noteiktos gadījumos jums ir tiesības prasīt arī datu dzēšanu. Lai veiktu šādas darbības, lūgums, sazināties ar mums caur mājaslapas kontaktformu

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai Regulā noteiktajos gadījumos tiek ierobežoti veidi, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst pret atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības prasīt saņemt mums sniegtos personas datus un prasīt, lai mēs nosūtām tos citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi, uzziņas vai jautājumi par personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi, Podraga iela 2, Rīga., LV-1007 vai uz e-pastu: [email protected] Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to uz e-pastu: [email protected]